Шта је све потребно за изградњу мале хидроелектране ?

Изградња мале хидроелектране и обављање делатности производње електричне енергије у малој хидроелектрани су регулисани бројним прописима Републике Србије. Произвођачи електричне енергије у електранама из обновљивих извора и произвођачи електричне енергије у малим хидроелектранама, сматрају се повлашћеним произвођачима електричне енергије, уколико испуне одређене услове. Приликом изградње мале хидроелектране морамо се придржавати прописа из области изградње објеката (локацијски услови, грађевинска дозвола и употребна дозвола),прописа које дефинише закон о енергетици тј  уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије, закона о водама и пратећих прописа, Стратегије развоја Републике Србије..

У групу прописа којима је уређена област планирања и изградње спадају: Закон о планирању и изградњи , поџаконски акти овог закона, Закон о Просторном плану Републике Србије, пратећи плански документи (регионални просторни планови АПВ, просторни планови јединице локалне самоуправе и просторни планови подручја посебне намене и урбанистички планови: генерални урбанистички план, план генералне регулације, план детаљне регулације).

Да би се могло приступити изградњи мале хидроелектране ( прибављању локацијских услова и грађевинске дозволе) под условом да су испуњени услови да је њена локација планирана горе наведеним планским документима неопходно је прибавити техничке услове за прикључење на преносни или дистрибутивни електроенергетски систем, као и водне услове, водну сагласност и водну дозволу, које се издају у складу са Законом о водама и пратећим прописима овог закона.Поступак изградње мале хидроелектране

1) прибавити енергетску дозволу. У поступку добијања грађевинске дозволе, за мале хидроелектране снаге веће од 2 МW, може се тражити студија процене утицаја будућег објекта на животну средину. Енергетска дозвола је дозвола за изградњу енергетског објекта, коју издаје Министарство рударства и енергетике под условима да је изградња овог објекта, по својој врсти и намени, у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и са Програмом остваривања ове стратегије. За добијање енергетске дозволе неопходно је да буду испуњени критеријуми за изградњу производних енергетских објеката предвиђени Правилником о критеријумима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева и начину издавања енергетске дозволе. Енергетска дозвола није преносива дозвола и издаје се на период од 3 године и може се продужити на захтев имаоца за још 1 годину.

 2) прибавити локацијске услове – У поступку добијања локацијских услова, од надлежних органа и организација потребно је прибавити водне услове, техничке услове за прикључење на електроенергетску мрежу, услове за прикључење на комуналну инфраструктуру…; Енергетски субјект, на чији се систем прикључује објекат произвођача, издаје акт о условима за прикључење инвеститору.Закон о водама разликује опште и посебно коришћење вода. Коришћење вода за потребе производње енергије – мале хидроелектране – спада у посебно коришћење вода. Право на посебно коришћење вода, стиче се водном дозволом, а ако се посебно коришћење вода врши по основу концесије, онда се право на коришћење вода стиче и у складу са уговором којим се уређује концесија. Закон о водама је увео и посебна правила која су везана за пројектовање и извођење радова на изградњи објеката. Пројектовање и изградња објеката врши се тако да се омогући враћање воде у водоток после искоришћења енергије, не умањи постојећи обим и не спречава коришћење воде за снабдевање становништва и других корисник, не умањи степен заштите од штетног дејства вода, не погоршају услови санитарне заштите и обезбеђује њихово вишенаменско коришћење.

3) израда техничке документације-главног пројекта;

4) прибавити грађевинску дозволу;

4) изградити објекат;

5) прибавити употребну дозволу. Приликом избора локације мале хидроелектране, треба имати у виду да се ове хидроелектране могу градити и на пољопривредном земљишту, а уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Објекти малих хидроелектрана у надлежности јединица локалних самоуправа, осим у случају ако се објекат гради у границама националног парка или у границама заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја и тада је у надлежности Министарства животне средине и просторног планирања, односно надлежног органа аутономне покрајине, уколико се налази на територији аутономне покрајине.

 У случају да се не отпочне са изградњом хидроелектране у року од две године, од издавања водне сагласности, водна сагласност престаје да важи.За хидроелектране до 10 МW надлежно је Јавно водопривредно предузеће а за хидроелектране преко 10 МW надлежно је Министарство и надлежни орган АПВ.

Када је објекат изграђен, а пре добијања употребне дозволе, потребно је поднети захтев за добијање водне дозволе Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно надлежном органу који је издао водну сагласност. Ова дозвола се издаје за период од најдуже 15 година, тако да јој најкасније два месеца пре њеног истека, треба продужити важност. Право стечено на основу водопривредне дозволе не може се пренети на треће лице без сагласности издаваоца, а ово право престаје: истеком рока, одрицањем права и неконзумирањем права без оправданих разлога дуже од 2 године. Процена утицаја на животну средину је веома значајан елеменат у поступку изградње електране. У поступку прибављања енергетске дозволе неопходно је израдити анализу могућих утицаја на животну средину са предлогом мера заштите животне средине. Објекат се може користити по претходно прибављеној употребној дозволи. За обављање делатности производње електричне енергије, поред стицања права на обављање ове делатности, као делатности од општег интереса, неопходно је стећи и лиценцу за обављање ове делатности. Лиценца је дозвола за обављање енергетске делатности коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије. Лиценца је административни акт о испуњености услова прописаних Законом о енергетици и Правилником о условима у погледу стручног кадра и начину издавања и одузимања лиценце за обављање енергетских делатности. Лиценца се издаје на период од 10 година. Лиценца није потребна за обављање производње електричне енергије за сопствене потребе или за производњу електричне енергије у малим хидроелектранама до 1 МW.

То је последњи у низу правних аката неопходних за обављање енергетске делатности. Концесије су облик давања и остваривања права на изградњу, одржавање и коришћење малих хидроелектрана ради производње електричне енергије, реконструкције, модернизације, одржавања и коришћења ових објеката. Концесије се могу дати и за обављање делатности производње електричне енергије на већ изграђеним хидроелектранама. Потребно је указати да се на овај начин може остварити концесија:

1) за изградњу мале хидроелектране и обављање делатности производње електричне енергије;

2) само обављање делатности производње електричне енергије у већ изграђеној малој хидроелектрани.

Концесија се може дати најдуже на 30 година.Након добијања употребне дозволе и права на обављање делатности од општег интереса, неопходно је извршити прикључење мале хидроелектране на електроенергетску мрежу. Енергетски субјект на чији систем се прикључује објекат произвођача енергије одобриће прикључење ако утврди да уређаји и инсталације објекта који се прикључује испуњавају услове прописане законима, техничким и другим прописима којима се уређују услови и начин експлоатације тих објеката. Прикључење објекта на преносни односно дистрибутивни електроенергетски систем врши се на основу одобрења које издаје енергетски субјект на чији систем се прикључује објекат. После издавања Решења и прикључења, произвођач-повлашћени произвођач и купац закључују уговор о откупу електричне енергије, којим се уређују међусобна права и обавезе. Уз захтев за закључење уговора, Повлашћени произвођач доставља купцу решење о стицању статуса повлашћеног произвођача. Уговор се закључује у писменој форми, на период од 12 година. Забрањено је прикључење на преносни или дистрибутивни систем објеката за чију изградњу, односно коришћење, није прибављена употребна дозвола у складу са законом.